Supporting Documents: 

2073 माघ महिनाकाे खर्चको अाय व्ययको जानकारी सम्बन्धमा