FAQs Complain Problems

समाचार

धरौटी फिर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
अनन्त सापकोटा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका (आर्थिक प्रशासन शाखा)
सेवा शुल्क: 
धरौटी बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • धरौटिको सक्कली रसिद
  • घरनक्सा पास गरेको हकमा घर निमार्ण सम्पन प्रमाणपत्र प्रतिलिपी
  • सार्वजनिक परीक्षण गरेको प्रमाण प्रतिलिपी
  • जाँचपास तथा फरफारक सम्पन्न गरेको निर्णय प्रतिलिपी
प्रक्रिया: 
  • निवेदन दर्ता,
  • योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस
  • प्रमाणपत्रमा कार्यालयको छाप
  • व्यहोरा सहितको निवेदन
  • धरौटी फिर्ताको निर्णय
  • धरौटी फिर्ता